Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują teren powiatu oleskiego. Podkreślić przy tym należy, iż nie ma wyznaczonej górnej granicy wieku naszych podopiecznych. Z zajęć w naszej placówce korzystają osoby dorosłe z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi.

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce. Wniosek i druki zaświadczeń lekarskich można pobrać osobiście w naszej placówce lub pobrać poniżej:

  • wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
  • załącznik nr 1 – zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa
  • załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnością fizyczną

Do wyżej wymienionych dokumentów, o ile osoba zainteresowana pobytem w naszej placówce posiada należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby chętnej do uczestnictwa w ŚDS.

Osoba odpowiedzialna za przyjęcia – Grzegorz Derengowski tel. 34 357 69 79 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

 

Przedłużenie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy:

Uczestnicy lub Ich prawni opiekunowie chcący przedłużyć pobyt w placówce w Ganie zwracają się do Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy z prośbą o przedłużenie udziału w zajęciach terapeutycznych w formie pisemnego podania. Zespół Wspierająco - Aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy zbiera się, opracowuje Indywidualny Plan Wspierająco -Aktwizujący dla każdego uczestnika i wysyła pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce z informacją o czasie niezbędnym do realizacji indywidualnego postępowania wspierająco-aktywizującego. Informuje uczestników lub Ich opiekunów prawnych o tym fakcie, którzy zobowiązania są do złożenia wniosku o przedłużenie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnym z miejscem zamieszkania uczestnika. Ośrodek Pomocy Sołecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskoego przesyła dokumenty do Ośrodka Pomocy Społeczne w Praszce Przedłużenie pobytu w Środowdowiskowym Domu Samopomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.