REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W GANIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586);

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1223 z późn. zm.);

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1240 z późn. zm.);

6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);

8. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie;

9. Niniejszego regulaminu. 

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowo zasady organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie.

2. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do wszystkich uczestników oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ŚDS należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.

§ 3

1. W ŚDS obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa.

2. ŚDS kieruje Dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.

§ 4

ŚDS używa w korespondencji pełnej nazwy zgodnej ze statutem.

§ 5

Organizację wewnętrzną ŚDS określa schemat organizacyjny ustalony przez Dyrektora ŚDS.

§ 6

Cele i przedmiot działania ŚDS określa Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie

 

Rozdział II

Postanowienia szczegółowe

§ 7

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu A, B i C, przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

§ 8

ŚDS obejmuje wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Praszka, ale również dopuszcza się przyjęcie osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu innej gminy w drodze porozumienia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem.

§ 9

1. ŚDS przeznaczony jest dla 60 uczestników.

2. ŚDS posiada następującą liczbę miejsc dla poszczególnych kategorii osób:

1) typ A – dla osób przewlekle chorych psychiczne – 7 miejsc;

2) typ B – dla osób upośledzonych umysłowo – 28 miejsc;

3) typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – 25 miejsc.

Liczba miejsc w każdej z kategorii może ulec zmianie w zależności od zaistniałych potrzeb terapeutycznych oraz kierowanych uczestników.

§ 10

ŚDS może przyjąć więcej osób w celu pełnego wykorzystania miejsc i związanej z tym możliwości świadczenia  usług dla dodatkowych osób w przypadku czasowych przerw w uczęszczaniu oraz częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych.

§11

1.ŚDS działa od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych po południu w czasie ustalonym przez specjalistów (psycholog, rehabilitant, fizjoterapeuta) oraz przesunięcie godzin otwarcia ŚDS w przypadku zaistniałych okoliczności w celu poprawy funkcjonowania ŚDS.

2. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są co najmniej 6 godzin dziennie, a pozostały czas może być przeznaczony na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, prowadzenie dokumentacji czy zorganizowanie przywozu i odwozu uczestników.

3. Dopuszcza się prowadzenie dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć.

§ 12

Działalność ŚDS finansowana jest jako zadanie zlecone ze środków Wojewody Opolskiego. Dopuszcza się możliwość finansowania ŚDS ze środków własnych gminy.

§ 13

Działalność ŚDS może być wspierana przez sponsorów i uzupełniana przez wolontariuszy na zasadach ustalonych przez Dyrektora.

 

Rozdział III

Tryb i warunki przyjęcia do ŚDS

§ 14

ŚDS obejmuje wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi skierowanymi na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.

§ 15

Przeciwwskazaniem do udział w zajęciach ŚDS jest: czynne uzależnienie osób z zaburzeniami psychicznymi od środków psychoaktywnych.

§ 16

Udział uczestników w zajęciach odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. W przypadku braku możliwości wyrażenia słownej akceptacji przez uczestnika upośledzonego umysłowo oceniane są pozawerbalne komunikaty i dobro uczestnika.

§ 17

Uczestnik ŚDS i/lub w uzasadnionych przypadkach jego rodzic bądź opiekun wyraża pisemną zgodę na udział w zajęciach ŚDS.

§ 18

Odpłatność za pobyt uczestników w ŚDS regulują przepisy o ustawie o pomocy społecznej.

§ 19

Skreślenie uczestnika z zajęć w ŚDS odbywa się na podstawie uchylenia decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie pisemnej, zgłoszonej bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce z powiadomieniem ŚDS lub wpływa bezpośrednio do ŚDS.

§ 20

Dyrektor ŚDS zwraca się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce z wnioskiem o uchylenie decyzji administracyjnej, kierującej na zajęcia do ŚDS w przypadku:

a) długotrwałych, nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych nieobecności uczestnika,

b) zmiany stanu zdrowia uczestnika, która ma wpływ na zasadność świadczonych usług przez ŚDS.

 

Rozdział IV

System pracy w ŚDS

§ 21

W ŚDS odbywają się zajęcia w oparciu o program działalności domu typu A, B i C oraz roczny plan pracy.

§ 22

Zajęcia w ŚDS odbywają się indywidualnie, w podgrupach lub grupach oraz w spotkaniach całej społeczności.

§ 23

Usługi świadczone przez ŚDS:

1) treningi funkcjonowania w życiu codziennym;

2) treningi umiejętności interpersonalnych;

3) treningi spędzania wolnego czasu;

4) poradnictwo psychologiczne;

5) terapię ruchową poprzez zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację;

6) terapię zajęciową;

7) niezbędną opiekę i wsparcie;

8) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

9) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;

10) inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia uczestnika.

§ 24

Za realizację postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników ŚDS odpowiedzialny jest Zespół Wspierająco – Aktywizujący.

§ 25

Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć odpowiedzialny jest terapeuta prowadzący dane zajęcia.

§ 26

ŚDS umożliwia uczestnikom spożywanie jednego gorącego posiłku dziennie. Posiłek może być przygotowywany w ramach treningu kulinarnego uczestników.

§ 27

ŚDS może zapewnić w miarę możliwości swoim uczestnikom usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia i odwożeniu po zajęciach z miejsca zamieszkania lub miejsca uzgodnionego z Dyrektorem ŚDS. Uczestnik może samodzielnie dojeżdżać na zajęcia. Rodzice lub opiekunowie uczestnika mogą we własnym zakresie dowozić lub odbierać uczestników na podstawie wcześniejszych ustaleń z Dyrektorem ŚDS lub osobą wyznaczoną do kontaktu z rodzicami.

§ 28

W przypadku braku możliwości dowozu uczestników na zajęcia samochodem służbowym rodzice lub opiekunowie mają obowiązek w miarę możliwości zadbać o obecność podopiecznego na zajęciach ŚDS.

 

Rozdział V

Organizacja wewnętrzna

§ 29

W skład struktury organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie wchodzą:

1) Zespół Wspierająco – Aktywizujący:

a) Instruktor terapii zajęciowej

b) Pedagog

c) Psycholog

d) Pracownik socjalny

e) Rehabilitant

f) Opiekun

g) Inni specjaliści uwarunkowani aktualnymi potrzebami

2) Pracownicy administracji:

a) Główna księgowa

b) Referent księgowości, kadr i administracji

3) Pracownicy gospodarczy:

a) Robotnik do prac lekkich

b) Palacz - sezonowo

c) Kierowca w razie potrzeby

§ 30

Pracownicy ŚDS wykonując swoją pracę w szczególności:

1) dbają o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność;

2) kierują się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia;

3) zachowują w tajemnicy informacje dotyczące uczestników;

4) przestrzegają obowiązujących regulaminów, procedur, dyscypliny pracy i kodeksu etycznego;

5) na bieżąco i rzetelnie dokumentują prace.

§ 31

1. Środowiskowym Domem Samopomocy w Ganie kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy i nadzór nad prawidłową i terminową realizacją wykonywanych zadań określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Do kompetencji Dyrektora należy:

1) prawidłowa realizacja budżetu i przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

2) właściwe zabezpieczenie i racjonalne gospodarowanie majątkiem;

3) dobór kadry i nadzór nad funkcjonowaniem stanowisk;

4) powoływanie zespołów i komisji zadaniowych w celu realizacji określonych zadań;

5) kierowanie bieżącą działalnością ŚDS oraz reprezentowanie go na zewnątrz;

6) zapewnienie opieki uczestnikom oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich rozwojowi;

7) wykonywanie innych zadań związanych z profilem placówki.

§ 32

Do zadań pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego należy:

1) organizacja procesu terapeutycznego;

2) organizacja procesu rehabilitacyjnego;

3) opracowanie i realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, zgodnie z ustaleniami Zespołu Wspierająco – Aktywizującego;

4) prowadzenie merytorycznej dokumentacji podopiecznych ŚDS;

5) pomoc w rozwiązywaniu problemów uczestników, kontaktu z rodzicami lub opiekunami, planowanie i organizowanie zajęć terapeutycznych oraz imprez integracyjnych;

6) wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych, ćwiczeń ogólnorozwojowych, mających na celu przywracanie utraconych sprawności;

7) rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju podopiecznych ŚDS;

8) organizacja działań profilaktycznych, sportowych i rekreacyjnych;

9) zapewnienie opieki podczas prowadzenia zajęć;

10) zapobieganie społecznej dekompensacji poprzez m.in.:

a) poradnictwo psychologiczne,

b) integrację podopiecznego ze społeczeństwem,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora ŚDS lub wynikających z przepisów prawnych,

§ 33

Do zadań pracowników administracji należy:

1. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw wchodzących w zakres gospodarki finansowej ŚDS;

2) prowadzenie rachunków bankowych;

3) odpowiedzialności za rozliczenia: z budżetem gminy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych;

4) dokonywanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

5) przedkładanie terminowo sprawozdania i rozliczenia dotacji;

6) opracowywanie projektów planów finansowych;

7) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

8) inne zadania na zlecenie dyrektora z przepisów aktów zewnętrznych i wewnętrznych.

2. Do zadań Referenta księgowości, kadr i administracji w szczególności należy:

1) opisywanie i dokonywanie czynności kontrolnych pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych;

2) naliczanie list płac i składek na ubezpieczenie społeczne, podatków;

3) obsługa PIT;

4) terminowe dokonywanie zobowiązań finansowych;

5) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych i kadrowych;

6) znajomość i przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy i innych przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami w ŚDS;

7) prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników i spraw kadrowych;

8) ścisła współpraca z technikiem BHP;

9) prowadzenie sekretariatu według instrukcji kancelaryjnej, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt;

10) prowadzenie ewidencji ilościowej środków o niskiej wartości;

11) ścisłe przestrzeganie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (sporządzenie notatek);

12) inne zadania na zlecenie dyrektora wynikające z przepisów aktów zewnętrznych i wewnętrznych.

§ 34

Do zadań pracowników gospodarczych należy:

1) utrzymanie porządku i czystości w ŚDS;

2) dbałość o mienie placówki;

3) racjonalna gospodarka środkami czystości;

4) pielęgnowanie terenu wokół ŚDS

5) dokonywanie drobnych napraw i remontów

6) dowóz uczestników na zajęcia do ŚDS i odwiezienie po zajęciach;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora ŚDS lub wynikających z przepisów prawnych.

§ 35

Nadzór nad bieżącą działalnością ŚDS sprawują:

1) Dyrektor – w pełnym zakresie,

2) Główny Księgowy w sprawach gospodarki finansowej,

§36

Zakres czynności pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach stanowiskach ustala Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Rozdział VI

Prawa i obowiązki uczestnika ŚDS

§ 37

Prawa uczestników ŚDS:

1) uczestnik ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach dotyczących jego osoby;

2) uczestnik ma prawo do korzystania z wszystkich dostępnych form terapii pomocy oferowanych przez ŚDS, zmierzających do poprawy jego funkcjonowania w środowisku społecznym;

3) uczestnik ŚDS ma prawo do terapii i rehabilitacji zgodnie z jego indywidualnym planem wspierająco – aktywizującym;

4) uczestnik ŚDS ma prawo do indywidualnego postępowania wspierająco – aktywizującego dostosowanego do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych;

5) uczestnik ma prawo do godnego i równego traktowania przez pozostałych uczestników i pracowników ŚDS;

6) uczestnik ma prawo zgłaszania i uczestnictwa w realizacji inicjatyw zmierzających do coraz lepszego funkcjonowania ŚDS;

7) uczestnik ma prawo do zgłaszania skarg na działalność ŚDS do Dyrektora placówki lub jednostki prowadzącej ŚDS.

§ 38

Obowiązki uczestników SDS:

1) uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach ŚDS zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi;

2) uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących zasad i norm współżycia społecznego oraz ustalonego w ŚDS porządku;

3) uczestnik ma obowiązek w miarę możliwości poinformować ŚDS o swojej nieobecności na zajęciach;

4) uczestnik ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach ŚDS;

5) uczestnik ma obowiązek dbać o mienie i dobro ŚDS;

6) uczestnik ma obowiązek szanować godność osobistą pozostałych uczestników i pracowników ŚDS;

7) uczestnik nie ma prawa wnosić, przyjmować ani też przebywać na terenie ŚDS po przyjęciu substancji psychoaktywnych;

8) uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w prostych pracach na rzecz domu.

 

Rozdział VI

Dokumentacja ŚDS

§ 39

W ŚDS prowadzi się dokumentację zbiorczą uczestników ŚDS, obejmująco:

1) ewidencję uczestników;

2) ewidencję obecności uczestników w domu;

3) dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco – aktywizującego;

4) ewidencję byłych uczestników;

5) ewidencję uczestników czasowo przebywających w szpitalach psychiatrycznych;

6) listę uczestników uwzględniającą rodzaj schorzenia;

7) protokoły z zebrań uczestników ŚDS;

8) protokoły z zebrań Zespołu Wspierająco – Aktywizującego;

9) protokoły z zebrań z rodzicami.

§ 40

W ŚDS prowadzi się dokumentację indywidualną uczestników ŚDS, obejmującą:

1) indywidualne akta aktualnych uczestników ŚDS zawierające: podanie o przyjęcie do ŚDS, zaświadczenie od lekarza, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzję administracyjną kierującą uczestnika na zajęcia, wywiad środowiskowy, wstępna ocenę stanu psychofizycznego i higienicznego, opinię psychologiczną, kontrakt, indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, ocenę (ewaluację) efektów postępowania wspierająco – aktywizującego;

2) archiwum akt byłych uczestników ŚDS oraz decyzję uchylającą z ŚDS;

3) notatki z przebiegu postępowania wspierająco – aktywizującego;

4) zeszyt usprawiedliwień nieobecności;

5) zeszyt korespondencji i współpracy z rodzicami i opiekunami;

 

Rozdział VII

Współpraca z rodzicami, opiekunami uczestników ŚDS

§ 41

Współpraca z rodziną uczestnika ŚDS opiera się na zasadzie partnerskiej współodpowiedzialności.

§ 42

W ramach współpracy z rodziną uczestnika ŚDS pracownicy ŚDS mogą zapewnić:

1) wsparcie psychiczne i psychologiczne;

2) pomoc w poznaniu, rozumieniu i zaakceptowaniu potrzeb uczestnika oraz zasad pracy z nim;

3) poradnictwo oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia rodzinnego.

§ 43

ŚDS współpracuje z rodzicami uczestników w zakresie:

1) udzielania porad i wskazówek;

2) udostępniania literatury specjalistycznej pomocnej przy wychowaniu i opiece nad uczestnikiem;

3) kształtowanie u rodzin umiejętności niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji uczestnika w warunkach domowych;

4) przekazywanie na bieżąco rodzinom informacji o aktualnych problemach i postępach związanych z terapią i rehabilitacją uczestnika;

5) organizowanie spotkań informacyjnych, integracyjnych, konsultacji ze specjalistami;

6) rozmów terapeutycznych, których celem jest pomoc w pokonaniu kryzysów emocjonalnych oraz w prawidłowym zorganizowaniu życia rodzinnego.

§ 44

ŚDS w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje z:

1) rodzicami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;

2) ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie;

3) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;

4) powiatowym urzędem pracy;

5) organizacjami pozarządowymi;

6) kościołami i związkami wyznaniowymi;

7) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno – rozrywkowymi;

8) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej;

9) innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 45

Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie jego wprowadzenia.

§ 46

Pracownicy i uczestnicy ŚDS i/lub w uzasadnionych przypadkach rodzice lub opiekunowie uczestników są zaznajamiani z treścią Regulaminu.

§ 47

Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu z Wojewodą Opolskim i zatwierdzeniu przez Burmistrza Praszki.