REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W GANIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, tj. z późn. zm.);

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2019 r., nr 238, poz. 1586, tj. z późn. zm.);

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506)

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, tj. z późn. zm);

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351, tj. z późn. zm.);

6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282, tj. z późn. zm.);

7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878, tj. z późn. zm.);

8. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie;

9. Niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie.
 2. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do wszystkich uczestników oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ŚDS należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.

§ 3

 1. W ŚDS obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa.
 2. ŚDS kieruje Dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.

§ 4

ŚDS używa w korespondencji pełnej nazwy zgodnej ze Statutem.

§ 5

Organizację wewnętrzną ŚDS określa schemat organizacyjny ustalony przez Dyrektora ŚDS.

§ 6

Cele i przedmiot działania ŚDS określa Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie.

Rozdział II

Postanowienia szczegółowe

§ 7

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonych dla osób dorosłych: przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, typu A, B, C i D.

§ 8

ŚDS obejmuje wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Praszka, ale również dopuszcza się przyjęcie osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu innej gminy w drodze porozumienia zgodnie z obowiązującym przepisami.

§ 9

 1. ŚDS przeznaczony jest dla 57 uczestników.
 2. ŚDS posiada następującą liczbę miejsc dla poszczególnych kategorii osób:
  1. typ A – dla osób przewlekle chorych psychicznie – 7 miejsc;
  2. typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – 22 miejsc;
  3. typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - 25 miejsc;
  4. Typ D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – 3 miejsca.
 3. Liczba miejsc w każdej z kategorii może ulec zmianie w zależności od zaistniałych potrzeb terapeutycznych oraz kierowanych uczestników.

§ 10

ŚDS może przyjąć więcej osób w celu pełnego wykorzystania miejsc i związanej z tym możliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób w przypadku czasowych przerw w uczęszczaniu oraz częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych.

§11

 1. ŚDS działa od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych po południu w czasie ustalonym przez specjalistów (psycholog, rehabilitant, fizjoterapeuta) oraz przesunięcie godzin otwarcia ŚDS w przypadku zaistniałych okoliczności w celu poprawy funkcjonowania ŚDS.
 2. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są co najmniej 6 godzin dziennie, a pozostały czas może być przeznaczony na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, prowadzenie dokumentacji czy zorganizowanie przywozu i odwozu uczestników.
 3. Dopuszcza się prowadzenie dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych
  w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć.
 4. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub rodzicami/opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia ŚDS w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Wcześniej należy poinformować, o tym zamiarze, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostkę prowadzącą oraz Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

§ 12

Działalność ŚDS finansowana jest jako zadanie zlecone ze środków Wojewody Opolskiego. Dopuszcza się możliwość dofinansowania ŚDS ze środków własnych gminy.

§ 13

Działalność ŚDS może być wspierana przez sponsorów i uzupełniana przez wolontariuszy na zasadach ustalonych przez Dyrektora.

Rozdział III

Tryb i warunki przyjęcia do ŚDS

§ 14

ŚDS obejmuje wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi skierowanymi na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.

§ 15

Przeciwwskazaniem do udziału w zajęciach ŚDS jest: czynne uzależnienie osób z zaburzeniami psychicznymi od środków psychoaktywnych.

§ 16

Udział uczestników w zajęciach odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. W przypadku braku możliwości wyrażenia słownej akceptacji przez uczestnika niepełnosprawnego intelektualnie oceniane są pozawerbalne komunikaty i dobro uczestnika.

§ 17

Uczestnik ŚDS lub w uzasadnionych przypadkach jego rodzic bądź opiekun wyraża pisemną zgodę na udział w zajęciach ŚDS.

§ 18

Odpłatność za pobyt uczestników w ŚDS regulują przepisy w ustawie o pomocy społecznej.

§ 19

Skreślenie uczestnika z zajęć w ŚDS odbywa się na podstawie uchylenia decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie pisemnej, zgłoszonej bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce z powiadomieniem ŚDS lub wpływa bezpośrednio do ŚDS.

§ 20

Dyrektor ŚDS informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce o:

 1. długotrwałych, nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych nieobecnościach uczestnika;
 2. zmianie stanu zdrowia uczestnika, która ma wpływ na zasadność świadczonych usług przez ŚDS.

Rozdział IV

System pracy w ŚDS

§ 21

W ŚDS odbywają się zajęcia w oparciu o program działalności domu typu A, B, C i D oraz roczny plan pracy.

§ 22

Zajęcia w ŚDS odbywają się indywidualnie, w podgrupach lub grupach oraz w spotkaniach całej społeczności.

§ 23

Usługi świadczone przez ŚDS:

 1. trening funkcjonowania w życiu codziennym;
 2. trening umiejętności interpersonalnych;
 3. trening spędzania wolnego czasu;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. terapię ruchową w tym zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację;
 6. terapię zajęciową;
 7. niezbędna opieka i wsparcie;
 8. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 9. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
 10. inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia uczestnika.

§ 24

 1. Za realizację postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników ŚDS odpowiedzialny jest Zespół Wspierająco – Aktywizujący.
 2. Każdy uczestnik ŚDS ma wyznaczonego przez dyrektora terapeutę prowadzącego, który koordynuje realizację indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego.

§ 25

Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć odpowiedzialny jest terapeuta prowadzący dane zajęcia.

§ 26

ŚDS umożliwia uczestnikom spożywanie jednego gorącego posiłku dziennie, w ramach zadania własnego gminy lub treningu kulinarnego.

§ 27

ŚDS może zapewnić w miarę możliwości swoim uczestnikom usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia i odwożeniu po zajęciach z miejsca zamieszkania lub miejsca uzgodnionego z Dyrektorem ŚDS. Uczestnik może samodzielnie dojeżdżać na zajęcia. Rodzice lub opiekunowie uczestnika mogą we własnym zakresie dowozić lub odbierać uczestników na podstawie wcześniejszych ustaleń z Dyrektorem ŚDS lub osobą wyznaczoną do kontaktu
z rodzicami lub opiekunami.

§ 28

W przypadku braku możliwości dowozu uczestników na zajęcia samochodem służbowym rodzice lub opiekunowie mają obowiązek w miarę możliwości zadbać o obecność podopiecznego na zajęciach ŚDS.

Rozdział V

Organizacja wewnętrzna

§ 29

1. W skład struktury organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie wchodzą:

Zespół Wspierająco – Aktywizujący:

 1. Dyrektor;
 2. Terapeuta;
 3. Pedagog;
 4. Psycholog;
 5. Pracownik socjalny;
 6. Rehabilitant;
 7. Instruktor terapii zajęciowej;
 8. Opiekun;
 9. Inni specjaliści uwarunkowani aktualnymi potrzebami.

Pracownicy administracji:

 1. Główna księgowa;
 2. Referent ds. księgowości, kadr i administracji.

Pracownicy gospodarczy:

 1. Robotnik do prac lekkich;
 2. Palacz – sezonowo;
 3. Kierowca w razie potrzeby.

2. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 30

Pracownicy ŚDS wykonując swoją pracę w szczególności:

 1. dbają o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność;
 2. kierują się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia;
 3. zachowują w tajemnicy informacje dotyczące uczestników;
 4. przestrzegają obowiązujących regulaminów, procedur, dyscypliny pracy i kodeksu etycznego;
 5. na bieżąco i rzetelnie dokumentują prace.

§ 31

 1. Środowiskowym Domem Samopomocy w Ganie kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy i nadzór nad prawidłową i terminową realizacją wykonywanych zadań określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Do kompetencji Dyrektora należy:
  1. kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. zatrudnianie i zwalnianie pracowników ŚDS oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy oraz przełożonego względem pracowników tej jednostki;
  3. przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce;
  4. zapewnienie i utrzymanie wymaganego zakresu i poziomu usług w ŚDS;
  5. nadzór, kontrola, wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce;
  6. realizacja statutowych zadań ŚDS w Ganie określonych w statucie tej jednostki;
  7. pozyskiwanie oraz utrzymywanie wymaganego stanu uczestników zajęć ŚDS;
  8. stała współpraca z Wojewodą Opolskim, jego przedstawicielami i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań ŚDS;
  9. zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom ŚDS w Ganie;
  10. administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu ŚDS w Ganie oraz ponoszenie odpowiedzialności za mienie;
  11. prowadzenie zajęć terapii zajęciowej;
  12. wykonywanie innych zadań powierzonych lub poleconych przez uprawnione osoby lub podmioty;
  13. wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych ŚDS.

§ 32

Do zadań pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego należy:

 1. prowadzenie merytorycznej dokumentacji podopiecznych ŚDS;
 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów uczestników, kontakt z rodzicami lub opiekunami, planowanie i organizowanie zajęć terapeutycznych oraz imprez integracyjnych;
 3. wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych, ćwiczeń ogólnorozwojowych, mających na celu przywracanie utraconej sprawności;
 4. rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju podopiecznych ŚDS
 5. zapewnienie opieki podczas prowadzenia zajęć;
 6. zapobieganie społecznej dekompensacji poprzez m.in.:

       a) poradnictwo psychologiczne,

             b) integrację podopiecznego ze społeczeństwem,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora ŚDS lub wynikających z przepisów prawnych.

§ 33

Do zadań pracowników administracji należy:

 1. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw wchodzących w zakres gospodarki finansowej ŚDS;
  2. prowadzenie rachunków bankowych;
  3. dokonywanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
  4. przedkładanie terminowo sprawozdania i rozliczenia dotacji;
  5. przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
  6. inne zadania na zlecenie dyrektora wynikających z przepisów aktów zewnętrznych i wewnętrznych.

2. Do zadań Referenta ds. księgowości, kadr i administracji w szczególności należy:

 1. naliczanie list płac i składek na ubezpieczenie społeczne, podatków;
 2. terminowe dokonywanie zobowiązań finansowych;
 3. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych i kadrowych;
 4. znajomość i przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy i innych przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami w ŚDS;
 5. prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników i spraw kadrowych;
 6. ścisła współpraca z technikiem BHP;
 7. prowadzenie sekretariatu według instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań składnicy akt;
 8. prowadzenie ewidencji ilościowej środków o niskiej wartości;
 9. ścisłe przestrzeganie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 10. inne zadania na zlecenie dyrektora wynikające z przepisów aktów zewnętrznych i wewnętrznych.

§ 34

Do zadań pracowników gospodarczych należy:

 1. utrzymanie porządku i czystości w ŚDS;
 2. dbałość o mienie placówki;
 3. racjonalna gospodarka środkami czystości;
 4. pielęgnowanie terenu wokół ŚDS;
 5. dokonywanie drobnych napraw i remontów;
 6. dowóz uczestników na zajęcia do ŚDS i odwiezienie po zajęciach;
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora ŚDS lub wynikających z przepisów prawnych.

§ 35

Nadzór nad bieżącą działalnością ŚDS sprawują:

 1. Dyrektor – w pełnym zakresie,
 2. Główny Księgowy - w sprawach gospodarki finansowej.

§36

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach ustala Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki uczestników ŚDS

§ 37

Prawa uczestników ŚDS:

 1. uczestnik ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach dotyczących jego osoby;
 2. uczestnik ma prawo do korzystania z wszystkich dostępnych form terapii pomocy oferowanych przez ŚDS, zmierzających do poprawy jego funkcjonowania w środowisku społecznym;
 3. uczestnik ŚDS ma prawo do terapii i rehabilitacji zgodnie z jego indywidualnym planem wspierająco – aktywizującym;
 4. uczestnik ŚDS ma prawo do indywidualnego postępowania wspierająco – aktywizującego dostosowanego do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych;
 5. uczestnik ma prawo do godnego i równego traktowania przez pozostałych uczestników i pracowników ŚDS;
 6. uczestnik ma prawo zgłaszania i uczestnictwa w realizacji inicjatyw zmierzających do coraz lepszego funkcjonowania ŚDS;
 7. uczestnik ma prawo do zgłaszania skarg na działalność ŚDS do Dyrektora placówki lub jednostki prowadzącej ŚDS.

§ 38

Obowiązki uczestników ŚDS:

 1. uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach ŚDS zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi;
 2. uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących zasad i norm współżycia społecznego oraz ustalonego w ŚDS porządku;
 3. uczestnik ma obowiązek w miarę możliwości poinformować ŚDS o swojej nieobecności na zajęciach;
 4. uczestnik ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach ŚDS;
 5. uczestnik ma obowiązek dbać o mienie i dobro ŚDS;
 6. uczestnik ma obowiązek szanować godność osobistą pozostałych uczestników i pracowników ŚDS;
 7. uczestnik nie ma prawa wnosić, przyjmować ani też przebywać na terenie ŚDS po przyjęciu substancji psychoaktywnych;

Rozdział VII

Dokumentacja ŚDS

§ 39

W ŚDS prowadzi się dokumentację zbiorczą uczestników ŚDS, obejmującą:

 1. ewidencję uczestników;
 2. ewidencję obecności uczestników;
 3. dzienniki dokumentujące pracę Zespołu Wspierająco – Aktywizującego;
 4. protokoły z zebrań uczestników;
 5. protokoły z zebrań Zespołu Wspierająco – Aktywizującego;
 6. protokoły z zebrań z rodzicami/opiekunami;

§ 40

W ŚDS prowadzi się dokumentację indywidualną uczestników, obejmującą:

 1. kopię decyzji kierującej do ŚDS;
 2. wywiad środowiskowy;
 3. kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 4. kopię zaświadczenia lekarskiego;
 5. wstępną diagnozę stanu psychofizycznego i higienicznego;
 6. indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego oraz ewentualne jego modyfikacje;
 7. inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania;
 8. zeszyt usprawiedliwień;
 9. zeszyt korespondencji i współpracy z rodzinom.

Rozdział VIII

Współpraca z rodzicami, opiekunami uczestników ŚDS

§ 41

Współpraca z rodziną/opiekunami uczestnika ŚDS opiera się na zasadzie partnerskiej współodpowiedzialności.

§ 42

W ramach współpracy z rodziną/opiekunami uczestnika ŚDS pracownicy ŚDS mogą zapewnić:

 1. wsparcie psychiczne i psychologiczne;
 2. pomoc w poznaniu, rozumieniu i zaakceptowaniu potrzeb uczestnika oraz zasad pracy z nim;
 3. poradnictwo oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia rodzinnego.

§ 43

ŚDS współpracuje z rodzicami/opiekunami uczestników w zakresie:

 1. udzielania porad i wskazówek;
 2. udostępniania literatury specjalistycznej pomocnej przy wychowaniu i opiece nad uczestnikiem;
 3. kształtowanie u rodzin/opiekunów umiejętności niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji uczestnika w warunkach domowych;
 4. przekazywanie na bieżąco rodzinom/opiekunom informacji o aktualnych problemach i postępach związanych z terapią i rehabilitacją uczestnika;
 5. rozmów terapeutycznych, których celem jest pomoc w pokonaniu kryzysów emocjonalnych oraz w prawidłowym zorganizowaniu życia rodzinnego.

§ 44

ŚDS w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje z:

 1. rodzicami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;
 2. poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;
 3. powiatowym urzędem pracy;
 4. kościołami i związkami wyznaniowymi;
 5. placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej;
 6. innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 45

Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie jego wprowadzenia.

§ 46

Pracownicy i uczestnicy ŚDS i/lub w uzasadnionych przypadkach rodzice lub opiekunowie uczestników są zaznajamiani z treścią Regulaminu.

§ 47

Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu z Wojewodą Opolskim i zatwierdzeniu przez Burmistrza Praszki.