Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie rozpoczął swoją działalność od 1 lipca 2013 roku. Powstał dzięki decyzji i funduszy przekazanych przez Wojewodę opolskiego oraz wytężonej pracy wielu osób na czele z Władzami Gminy Praszka.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, które mają trudności związanie z prawidłowym funkcjonowaniem w samodzielnym życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są indywidualnie i grupowo, a ich tematyka i poziom dostosowany jest do możliwości i potrzeb psychofizycznych każdego uczestnika. Placówka przeznaczona jest dla 60 osób, którzy przejawiają: przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenia umysłowe, a także wykazują inne przewlekłe zaburzenia czynności psychiczne. Ośrodek swoim wsparciem obejmuje osoby zamieszkujące na terenie gmin: Praszki, Rudnik,Gorzowa Śląskiego i Radłowa, istnieje możliwość przyjmowania osób z terenu innych gmin w drodze porozumienia pomiędzy gminami.

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej w Ganie, która została wyremontowana i przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażona jest w niezbędne meble i sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest przede wszystkim podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości oraz umożliwia integrację społeczną.

Podstawową zasadą w pracy terapeutycznej jest wzajemny szacunek i zaufanie oraz współpraca z rodzinami uczestników, bowiem bez wsparcia środowiska rodzinnego proces terapeutyczny często jest utrudniony.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są następujące formy działalności:

  • trening funkcjonowania w codziennym życiu,
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
  • trening spędzania wolnego czasu,
  • terapia zajęciowa,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • terapia ruchowa,
  • organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych.

ŚDS współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu oleskiego oraz placówkami oświatowymi Gminy Praszka, z którymi wspólnie organizuje rożnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Przyczyniając się w ten sposób do tworzenia sytuacji sprzyjających integracji dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi, kształtowania od najmłodszych lat tolerancji i zmiany sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych. Ponadto pracownicy, rodzice i opiekunowie uczestników ŚDS-u powołali do życia Stowarzyszenie „NADZWYCZAJNI”, którego głównym celem jest wspieranie osób zaburzonych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką, która cały czas się rozwija i poszerza swoją ofertę terapeutyczną. Zadaniem ośrodka jest dotarcie do jak największej ilości potencjalnych podopiecznych i przekonanie ich i ich rodzin do uczestnictwa w zajęciach, co z pewnością przyczyni się do poprawy ich zdrowia. Chcielibyśmy, aby Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie był placówką rozpoznawalną w środowisku lokalnym i kojarzoną z: rzetelnością, uczciwością i dobrą pracą terapeutyczną.